2017-03-25 Lover for avdelinger i NSchK Rev. 6.dotx

LOVER FOR AVDELINGER I NORSK SCHÄFERHUND KLUB

Regler

Offisielle
UTSTILLINGSREGLER
for
Norsk Schäferhund Klub’s
Klubbutstillinger
(Spesialutstillinger etter tysk mønster)
Hovedavlsrådet 29.01.2007
Revidert 01.01.2016
Dette regleverk gjelder for alle utstillinger som arrangeres etter tysk mønster i Norsk
Schäferhund Klub.
1. ORGANISASJON OG LEDELSE
Alle arrangører skal ha oppnevnt utstillingsleder. Denne skal sørge for at utstillingen
arrangeres i henhold til dette regelverk, og at eventuelle tvister/uklarheter løses på
stedet/eventuelt sendes HAR/Hovedstyret for prinsipiell fortolkning og avgjørelse.
Utstillingens leder kan bortvise fra arrangementet personer som bryter utstillingsreglene.
Hunder som viser uønsket oppførsel kan vises bort av dommer eller utstillingens leder.
Konflikt mellom utstillere er arrangøren uvedkommende. Arrangør er ansvarlig og selv
økonomisk ansvarlig for så vel resultat som prinsipielle problemer oppstått på grunn av
arrangementets tekniske detaljer.
2. DELTAKELSE
Utstillingen er kun åpen for norskfødte og importerte schäferhunder som er i norsk eie,
samt schäferhunder med utenlandske eiere som er medlem av den nasjonale Schäferhund
Klub, tilsluttet WUSV. Unntak er valpeskue hvor medlemskap ikke er påkrevd.
3. UTSTILLINGSBERETTIGEDE HUNDER
Krav
For å melde på til utstilling må følgende krav være oppfylt:
- alle hunder født etter 1. januar 1998 må være ID-merket.
- Hunden må være registrert i NKK eller i register anerkjent av NKK.
MINIMUMSALDER FOR DELTAKELSE PÅ UTSTILLING
Hunden må senest ha fylt 12 måneder først utstillingsdag, uavhengig av hvilken dag
hunden bedømmes ved ustillinger over flere dager.
VAKSINASJONSREGLER
Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises.
- Hund under 15 måneder: Hunden må være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon.
- Hund som har fylt 15 måneder: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders
alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden.
- Ved førstegangsvaksinasjonen må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato.
- Kontroll av at gjeldende innførsels- og vaksinasjonsbestemmelser er fulgt kan
forekomme.
- Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og
parainfluensa (kennelhoste).
HELSESTATUS
Hund kan ikke delta dersom:
- den er syk
- den har utøy
- den er blind og/eller døv
- er mer enn 6 uker drektig
- har valper under 8 uker
Utstillingsleder, dommer eller veterinær kan kreve hunder veterinærkontrollert.
DOPING/FAKING ER FORBUDT
Med doping forstås mer medisin eller annet middel som gjennom sin virkning stimulerer,
beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å
virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet.
Det er ikke tillat å fremføre hund til bedømmelse hvor:
- Operativt inngrep er foretatt i den hensikt å forbedre hundens eksteriør.
- Pels, nese eller hud er behandlet med produkter som forandrer farge eller struktur.
4. PÅMELDING OG PÅMELDINGSAVGIFT
Påmelding og betaling
Påmelding og betaling skal skje innen fastsatt frist. Alle former for påmelding er
bindende. Påmelding skal fortrinnsvis skje skriftlig/elektronisk og skal være påført
medlemmsnummer. Det skal tydelig fremgå hvem som er eier og oppdretter til hunden
(ingen team godtas). Påmelding etter fristens utløp kan godtas av arrangør dersom disse
trykkes i katalogen under korrekt kjønn og klasse, samt i nummerrekkefølge.
Dersom hele påmeldingsavgiften ikke er betalt innen fristens utløp kan arrangøren etter
eget valg:
- returnere påmeldingen (+ event. fratrekk av adm gebyr) eller
- ilegge et tillegg på 50% av påmeldingsavgiften.
Påmeldingsavgift må betales selv om hunden ikke møter til bedømmelse.
REFUSJON AV PÅMELDINGSAVGIFT
Full refusjon
Påmeldingsavgiften tilbakebetales i sin helhet ved dommerendring etter
påmeldingsfristens utløp, og utstiller senest før bedømmelsen starter, selv varsler arrangør
ved innlevering av startnummer til utstillingens sekretariat/informasjon at hunden ikke
deltar. Dersom man ikke er tilstede skal skriftlig varsel sendes til arrangør (poststemplet
senest 2 dager etter ustillingen).
Delvis refusjon
Arrangør kan påregne seg et administrasjonsgebyr på 25% av betalt påmeldingsavgift ved
refusjon på grunn av følgende forhold:
- påmelding ikke godtatt.
- Blir hunden syk og dokumenteres ved original veterinærattest: Attesten må
leveres/sendes (poststemplet senest 2 dager etter utstillingen) til arrangør. Attesten må
angi hundens registreringsnummer, bekrefte at hunden av veterinærmedisinske
årsaken ikke kunne delta og være underskrevet og stemplet av veterinær.
KORREKT INFORMASJON
Uriktige opplysninger ved påmeldingen, kan føre til at hunden blir diskvalifisert og
resultatet annullert. Utstiller må selv varsle utstillingens sekretariat/informasjon om feil i
katalogen.
5. UTSTILLERENS PLIKTER OG ANSVAR
Hundens identitet
Arrangør kan når som helst gjennomføre kontroll av hundens id-merking.
Ansvar
Utstilleren er ansvarlig for sin(e) hund(er). Dette inkluderer også ansvar for eventuell
skade forårsaket i forbindelse med utstillingen. Valper under 4 mnd. får ikke medtas inn
på utstillingsområdet.
Tilsyn
Utstiller plikter å føre tilsyn med sin(e) hund(er), også kontroll og tilsyn med hund
plassert i bur, bil, campingvogn på eller utenfor utstillingsområdet.
Møtetid
Bedømmelsen starter tidligst til innkalt møtetid. Den enkelte utstiller er ansvarlig for å
møte ved korrekt ring i god tid før bedømmelsen starter.
Diverse
Det er forbudt å forsøke å ødelegge for andre deltakende hunder.
Hunder skal alltid holdes i bånd på utstillingsområdet
Hardhendt avstraffelse og bruk av pigghalsbånd er ikke tillatt.
5.6 Klandre dommer
Det er ikke tillatt i noe forum å klandre dommer eller åpenlyst kritisere dommerens
bedømmelse.
6. FORSEELSER
Brudd på ovenstående regler, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan
medføre innrapportering til HAR/Hovedstyret og føre til tap av premie og/eller
utelukkelse av deltakelse på utstillinger, prøve eller stevne.
7. DOMMERE, FUNKSJONÆRER OG RINGPERSONELL
Utstillingen bedømmes fortrinnsvis av norske spesialdommere (kun autorisert for
Schäferhund). Regionale utstillinger skal dømmes av norske kåringdommere.
Dommer kan kun fremvise til bedømmelse hund som han/hun, nærmeste familie eller
partner eier, er medeier i eller har oppdrettet. Dommer kan ikke dømme hund
vedkommende har eid, vært medeier i, solgt eller hatt i sin besittelse de siste 6 måneder.
Dommer kan melde på, men ikke personlig fremføre hund til bedømmelse på utstilling
hvor vedkommende selv dømmer.
Øvrige ringpersonale (ringsekretær, skriver, dommerelev/aspirant) kan ikke melde på
hund til bedømmelse i den ring de fungerer og heller ikke personlig fremføre hund til
bedømmelse den dag de fungerer.
8. PROTEST
Protest kan kun fremlegges dersom utstillingsreglene er brutt.
Protesten skal være skriftlig, og levert utstillingens leder innen utstillingen er avsluttet.
Protestgebyr kr. 600,- skal også betales.
Gebyret tilbakebetales bare dersom protesten godtas.
9. GJENNOMFØRING AV BEDØMMELSE
Hannhunder og tisper bedømmes hver for seg. Klassen bestemmes av alder på hunden.
Hunden kan bare meldes på i en klasse. Det gis skriftlig kritikk med kopi til utstilleren.
10. GENERELLE REGLER FOR KLASSENE
Skuddprøve foretas i alle voksne klasser med 6 mm pistol fra en avstand på minimum 30
skritt.
Individuell kvalitetsbedømmelse i alle klasser.
Dommer kan i sin bedømmelse ta i betraktning slik som hundens avstamming, HD/AAstatus
og gjennomslag i avlen m.m.
Hund som har oppnådd 3 x V1 i Brukshundklasse for 3 forskjellige dommere oppnår
tittelen Norsk Schäferhund Vinner, forkortet NSV.
Følgende premiegrader benyttes:
VA Vorzüglich Auslese (spesielt utmerket) over 24 mnd. Brukes kun ved Norsk Vinner.
For tildeling av VA må hunden har gjennomført og bestått motprøve. Hunden skal i
tillegg være avlskåret.
V Vorzüglich (utmerket) over 24 mnd.
Sg Sehr Gut (meget god)
G Gut (god)
A Ausreichend (tilstrekkelig)
M Mangelhaft (mangelfull)
U Ungenügend (utilstrekkelig)
I tillegg kan arrangør sette opp en klasse for hunder over 24. mnd. (Åpen klasse) som
mangler brukspremiering/avlskåring. Det gis beskrivelse og rangering. Høyeste
premiegrad er Sg. Skuddprøve skal utføres og hundene skal ha godkjente hofter/AA.
Deltakere i denne klassen kan bare delta i oppdretter og avlklasser dersom de er
avlgodkjent i Norsk Schäferhund Klub.
Klasse 12 – 18 mnd.
Ingen spesielle krav.
Klasse 18 – 24 mnd.
Hunden skal ha godkjente hofter og albuer. (A-B-C).
Brukshundklasse over 24 mnd.
I denne klassen skal hunden ha bestått karaktertest eller Ferdelsprøve.
Godkjente hofter og godkjente albuer. (A-B-C)
- Hunden må i tillegg minimum ha følgende bruksmeritter;
Brukshundkåring NKK
Opprykk fra D til C NKK-program
RSP1 – RRP1
SL1, SchH1, IPO1, BHP1
Godkjent polititjenestehund
Fra 36 mnd. skal hunden i tillegg være avlskåret for oppnåelse av V.
Veteranklasse over 8 år
I denne klassen gjelder samme regler som for Brukshundklasse.
Det er frivillig om en vil melde på i Brukshundklasse eller Veteranklasse.
NORSK VINNERUTSTILLING
I hver klasse utdeles gull, sølv og bronsemedaljer. Beste hannhund og tispe i
brukshundklasse får tittelen Norsk Vinner og tildeles laurbærkrans.
Hunden vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske kåringsdommere.
4-12 mnd. vil bli bedømt av tyske SV-dommere eller norske
kåringsdommere/spesialdommere.
Hunder som ikke møter til konkurransebedømmelse får tildelt: U(Ungenügend).
For å plassere seg blant de 3 første må foreldredyrene være godkjent for avl i Norsk
Schäferhund Klub.
På Norsk Vinner utstilling må alle medeiere av hund være medlem i Norsk
Schäferhund Klub eller i sin nasjonale Schäferhund Klub. Dette gjelder også på
valpeskue.
Frivillig motprøve;
Hund må ha bestått SchH/BHP/IPO prøve tidligere.
Regler for avlsklasse ved Norsk Vinner:
Norskeide hannhunder med flere enn 4 fremviste avkom skal fremvise sin avlsklasse.
Utenlandskeide hannhunder kan vise avlsklasse. En avlsklasse hann/tispe skal bestå av
minimum 2 ulike kombinasjoner. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og
oppover. De avkom som ikke møter til avlsklassebedømmelse får ikke delta i
konkurransebedømmelse. De får tildelt U(utilstrekkelig). Avlshunden behøver ikke
fremvises. Det vil ikke bli rangering av avlsklassene, men kun utdelt skriftlig kritikk
som blir offentliggjort i vårt tidsskrift. Alle deltagere blir tildelt deltagerpokal.
AVLSKLASSE VED ØVRIGE UTSTILLINGER
Hannhunder og tisper med 4 eller flere avkom av minimum 2 kombinasjoner kan vise
avlsklasse. I denne klassen fremstilles hunder fra 4 mnd. og oppover. Avlsdyr må
nødvendigvis ikke fremvises. Avlsklassene beskrives. Det foretas ingen rangering.
OPPDRETTERKLASSE
Oppdretter med avkom fra minimum 2 kombinasjoner kan stille oppdretterklasse.
Klassen består av 4 dyr. I denne klassen kan hunder fra 4 mnd. og oppover være med.
Oppdrettere som kan stille flere enn en klasse, gies anledning til dette. Klassene
beskrives og rangeres.
VALPESKUE
Klasse 4 – 6 mnd. Premiering Meget Lovende (ML)
6 – 9 mnd. Lovende (L)
9 – 12 mnd. Bra
0

 

WSUV IPO-FH VM

WSUV IPO-FH VM

Uttaksregler WUSV IPO-FH VM i Belgia24.03.2016 til 27.03.2016

Søknadsfrist: 13.01.2016 
Gjelder fra: 01.01.2015 til 01.01.2016

Uttaks kriterier for WUSV IPO-FH VM :

1. Deltaker må være medlem av Norsk Schäferhund klub og hunden må være av rasen Schäferhund.

2. Ekvipasjen må ha en godkjent IPO-FH prøve i tidsrommet 01.01.2015 til 01.01.2016.

Ekvipasjer som oppfyller kravene i pkt 1 og 2 sender selv inn søknad om å delta på WUSV IPO-FH VM i 2016.

De to beste blir plukket ut til å delta for Norge og nr.3 er hjemmesittende reserve.

Uttaksregler WUSV IPO-FH VM

Gjelder fra: 01.01.2016 til 01.01.2018

Uttaks kriterier for WUSV IPO-FH VM:

1. Deltaker må være medlem av Norsk Schäferhund klub og hunden må være av rasen Schäferhund.

2. Ekvipasjen må ha en godkjent IPO-FH prøve fra ett regionsmesterskapet i kvalifiseringsperioden.

3. De to beste med godkjent resultat fra SPH NM for Schäferhund blir tatt ut på laget, nr. 3 blir reserve.

De to beste fra SPH NM for Schäferhund blir plukket ut til å delta for Norge og nr.3 er hjemmesittende reserve.

HBU er ansvarlig for regelendringer og disse må skje i god tid før neste kvalifiseringsperiode starter.

Kvalifiseringsperiode:

Kvalifiseringsperioden gjelder fra Norgesmesterskap til Norgesmesterskap (Resultat fra NM er ikke tellende som kvalifiseringsprøve).

Lag uttaket:

Det er kun hunder som oppfyller uttakskriteriene som blir tatt ut på VM laget.

De to beste ekvipasjene fra NM med godkjent resultat blir tatt ut på laget og nr.3 blir tatt ut som reserve.

Siden WUSV IPO-FH VM går tidlig på året er laguttaket gjort fra NM året før. (Laget for VM 2017 blir plukket ut på SPH NM for Schäferhund i 2016.)

Dispensasjoner:

Dispensasjoner vil ikke bli gitt!

Regelendringer:

HBU er ansvarlig for endringer av regelverket.

Ev. endringene skal publiseres god tid før kvalifiseringsperioden starter.


Med vennlig hilsen
Norsk Schäferhundklub
v/Kristin Karlsen
sekretær